Arvot ja eettiset säännöt

TAUSTA Suomen Yrityskummit ry edistää suomalaisen yhteiskunnan työllisyyttä ja kansalaisten hyvinvointia auttamalla maamme yksin-, mikro- ja PK-yrittäjiä sekä kuntia löytämään yritystensä kehittämiseen uusia toimivia liiketoimintaratkaisuja.

TAVOITTEET Yrityskummitoiminnan tavoitteena on ensisijaisesti mentoroitavien yritysten ja yrittäjien menestyminen ja yrityksen etu.

LUOTTAMUKSELLISUUS Yrityskummitoiminta on ehdottoman luottamuksellista. Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä yritykseltä saamiaan tietoja oman tai muiden yritystoiminnan kehittämiseen.

REHELLISYYS Yrityskummi on luotettava, rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, jonka neuvot ja suositukset noudattavat Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa.

RIIPPUMATTOMUUS Yrityskummin toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan mentoroitavan yrittäjän tai yrityksen etu. Hän ei voi samanaikaisesti toimia mentoroitavan yrityksen omistajana, konsulttina eikä sen alihankkijan tai liike-kumppanin palveluksessa eikä edistää omaa liiketoimintaansa asiakassuhteen kautta.

ASIANTUNTEMUS Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita, jotka auttavat yrittäjää menestymään. Yrityskummilla on oman asiantuntemuksensa lisäksi mahdollisuus käyttää apunaan yrityskummiverkostoa ja sen myötä myös muiden kummien osaamista ja kontakteja. Yrityskummien osaamista ylläpidetään ohjelmallisesti ja uudet kummit rekrytoidaan ja perehdytetään noudattaen määriteltyä prosessia.

VAPAAEHTOISUUS JA MAKSUTTOMUUS Yrityskummi tekee vapaaehtoistyötä ilman palkkiota. Mentoroitava yritys, aluetoimisto tai muu taho voi kuitenkin, niin erikseen sovittaessa, korvata yrityskummille tämän työstä aiheutuneet suoranaiset kustannukset kuten matka- tai majoituskulut. Mahdolliset muut korvaukset kuten esim. koulutuslaitosten yrityskummeille maksamat palkkiot, vapaaehtoiset kannatusmaksut ja yhdistyksen sisäisissä pelisäännöissä määritellyissä, hallituksen kanssa erikseen sovituissa tapauksissa jäsenmaksut osoitetaan yrityskummin alueyhteisölle käytettäväksi alueen yrityskummitoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

VASTUU Yrityskummi toimii yrittäjän vapaaehtoisena sparraajana, keskustelukumppanina ja asiantuntijana. Yrityksen liiketoimintaan liittyvät päätökset ja toimenpiteet tehdään aina yrityksen/yrittäjän toimesta ja hänen vastuullaan. Tästä samoin kuin vaitiolovelvollisuudesta määrätään osapuolten allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa.

MUUT YRITYSKUMMIPALVELUT Yrityskummit voivat olla käytettävissä myös ELY-keskusten, Uusyrityskeskusten, rahoituslaitosten, kuntien, seutukuntien tms. vastaavien tahojen tarvitsemana asiantuntijana ja neuvonantajana ja osallistua näiden tahojen yrittäjiä tukeviin projekteihin.

AJANKOHTAISTA

Blogi

Nuoren yrityksen menestyksen salaisuus

Nuoret yritykset jäävät usein vaille huomiota, vaikka juuri niiden keskuudessa tapahtuu suhteellisesti eniten lopettamisia. Työ- ja elinkeinoministeriön Yrittäjyyskatsaus 2012 -julkaisun mukaan Suomessa noin puolet perustetuista yrityksistä lopettaa toimintansa ennen kuudetta syntymäpäiväänsä. Uudempaa varmaa tietoa ei ole löydettävissä, mutta tuskin tilanne olisi dramaattisesti muuttunut, kun olosuhteet ovat mieluummin kiristyneet kuin helpottuneet.

Uutiset

Helsinki on vuoden yrityskummialue 2023

Helsinki on valittu vuoden 2023 yrityskummialueeksi. Valinnassa painotettiin yrittäjien antamaa asiakaspalautetta ja

Webinaarit

Suomen Yrityskummit järjestää kerran kuukaudessa keskiviikko-webinaarin pienyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Webinaarit ovat maksuttomia.

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA