Värderingar och etiska principer


BAKGRUND Finlands Företagsmentorer rf. främjar sysselsättningen och medborgarnas välbefinnande i det finländska samhället genom att hjälpa ensam- och mikroföretagare, små och medelstora företag samt kommuner att finna nya affärslösningar som utvecklar företagen.

MÅL Målet med företagsmentorverksamheten är i första hand att stödja entreprenörernas framgång och främja företagens intressen.

TYSTNADSPLIKT Företagsmentorverksamheten är strikt konfidentiell. Företagsmentorn binder sig till att hemlighålla alla affärs- eller yrkeshemligheter hen får kännedom om, och hen kan inte samtidigt fungera som företagsmentor åt ett konkurrerande företag. Företagsmentorn har inte heller rätt att använda information som erhållits från företaget för att utveckla sin egen eller andras affärsverksamhet.

PÅLITLIGHET Företagsmentoren är en pålitlig och ärlig person med gott anseende vars råd och rekommendationer följer finländsk lagstiftning och god affärssed.

MENTORNS OBEROENDE Företagsmentorn styrs enbart av entreprenörens eller -företagets intressen. Hen kan inte samtidigt vara ägare i företaget, arbeta som konsult för det eller vara anställd hos en underleverantör eller affärspartner. Hen kan inte heller främja sin egen affärsverksamhet genom kundförhållandet.

SAKKUNSKAP Företagsmentorerna är erfarna entreprenörer, företagsledare och affärsexperter som hjälper företagare att nå framgång. Företagsmentoren har utöver sin egen sakkunskap också möjligheten att genom mentornätverket utnyttja övriga mentorers expertis och kontakter. Företagsmentorernas kompetens upprätthålls genom föreningens utvecklingsprogram och nya mentorer rekryteras och introduceras enligt en fastställd process.

FRIVILLIGHET OCH KOSTNADSFRIHET Företagsmentorn erbjuder sitt stöd utan ersättning. Företaget, regionkontoren eller annan instans kan dock ersätta direkta kostnader såsom rese- och logikostnader som uppstår av företagsmentorns arbete. Eventuella övriga ersättningar som till exempel ersättningar från utbildningsanstalter, frivilliga stödbidrag samt, i specialfall medlemsavgifter kan emottas då föreningens interna spelregler tillåter och man specifikt överenskommit om det med föreningens styrelse. Dessa bidrag styrs då till den lokala regionenheten för användning till mentorverksamheten och utvecklingen av densamma.

ANSVAR Företagsmentorn är företagarens frivilliga sparring- och samtalspartner och sakkunnighjälp. Alla beslut och åtgärder som berör affärsverksamheten görs alltid på företagets/företagarens initiativ och ansvar. Detta, liksom tystnadsplikten, framgår av samarbetsavtalet som undertecknats av båda partnerna.

ÖVRIGA FÖRETAGSMENTORTJÄNSTER Företagsmentorena kan också ställa upp som experter och rådgivare för NTM-centralerna, nyföretagscentralen, finansinstitut, kommuner, ekonomiska regioner eller motsvarande och delta i sådana projekt som stöder företagarna.