Mukavaa kesää Yrityskummeilta

Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Yrityskummit ry, Finlands Företagsmentorer rf ja sen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Business Mentors Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistys aktivoi kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän asiantuntijoita tarjoamaan osaamistaan ja kokemustaan vapaaehtoisesti ja veloituksetta yrittäjien ja pk-yritysten kehittämiseen. Näin yhdistys edistää suomalaisen yhteiskunnan työllisyyttä ja kansalaisten hyvinvointia edistämällä maamme pk-yrittäjien yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja toimintaverkostojen syntymistä suomalaisen yritteliäisyyden, työllisyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Tässä tarkoituksessa yhdistys toimii vapaaehtoisten, taitavien yrityskummien, yrittäjien ja kuntien sekä muiden yhdistyksen toimintaa tukevien yhteisöjen ja järjestöjen välisenä yhdyssiteenä, yhteistyöelimenä ja edunvalvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvoo jäseniään, järjestää seminaareja, neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja tiedonvälitystä sekä julkaisuina että sähköisessä tietoverkossa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

3.1.§ Henkilöjäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat hakeutua yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet hyväksyvät yksityiset henkilöt joita nimitetään yrityskummijäseniksi. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Hallitus voi hakemuksesta nimetä pitkäaikaisen varsinaisen jäsenen emeritusjäseneksi. Yrityskummijäseniä, kunniapuheenjohtajia, kunniajäseniä ja emeritusjäseniä kutsutaan henkilöjäseniksi.

3.2.§ Yhteisöjäsenet
Yhdistyksen yhteisöjäseniksi voivat liittyä hakemuksesta yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet hyväksyvät rekisteröidyt yrittäjyyttä edistävät järjestöt, kunnat ja niitten yhteenliittymät sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt.  

3.3.§ Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen.

Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Järjestäytymisasiain lisäksi kokouksessa esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, valitaan nimitysvaliokunta, käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Järjestäytymisasiain lisäksi kokouksessa päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle, hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten, hyväksytään talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten, päätetään hallituksen jäsenmäärästä sääntöjen 5 §:n mukaan ja valitaan erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jonka piiristä nimetään vastuullinen henkilö. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Ylimääräinen kokous Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua ja niissä äänestää myös tietoliikenneyhteyden avulla. Henkilövaalin kyseessä ollessa äänestys on tietoliikenneyhteydellä osallistuvien osalta tehtävä sähköpostilla jolloin vaitiolovelvolliset ääntenlaskijat vahvistavat vaalin tuloksen.

Yhdistyksen kokouksissa henkilöjäsenillä on yksi ääni kullakin. Yhteisöjäsenillä ja kannattavilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenille sähköpostitse tai kirjeitse kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 7-14 jäsentä. Hallituksen jäsen voidaan valita korkeintaan kolmelle kaksivuotiskaudelle. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa kalenterivuodeksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi yli puolet muista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus ottaa mahdolliset toimihenkilöt sekä asettaa tarvittavat toimielimet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä heiltä vaatii. Hallitus voi kokoontua tai siihen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla.

6 § NIMITYSVALIOKUNTA

Kevätkokouksen valitseman nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä syyskokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi, varatilintarkastajaksi. Nimitysvaliokunnan äänioikeutettuina jäseninä ovat puheenjohtaja ja 2-4 muuta jäsentä, jotka tuntevat jäsenkuntaa mahdollisimman laajasti. Jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan sihteerinä ilman äänioikeutta toimii hallituksen puheenjohtaja.

7 § TALOUS, JÄSENMAKSUT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle helmikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle. Yrityskummijäsenet antavat työpanoksensa yhdistyksen käyttöön korvauksetta. Yrityskummijäsenet, emeritusjäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua. Mikäli yhdistys joutuu poikkeuksellisen vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, voi yhdistyksen kokous kuitenkin hallituksen esityksestä päättää, että edellä mainituilta jäseniltä peritään kokouksessa päätetyn suuruinen jäsenmaksu. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, tai se tai ne, joille hallitus on nimenkirjoitusoikeuden antanut, aina kaksi yhdessä.

8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Henkilöjäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Mikäli yhteisöjäsen tai kannattava jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle heinäkuun loppuun mennessä, jolloin jäsen eroaa ja jäsenmaksuvelvollisuus päättyy kalenterivuoden lopussa. Muussa tapauksessa eroaminen tulee voimaan ja jäsenmaksuvelvollisuus päättyy 12 kuukauden kuluttua. Mikäli jäsen toimii yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti tai jäsenen toiminnan katsotaan yleisesti vahingoittavan yhdistyksen mainetta, voidaan tällainen jäsen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos yhdistyksen kokous hyväksyy sitä koskevan päätöksen kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä tai yhdessä kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava yhdistyksen kokouskutsussa.

10 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Mikäli yhdistyksen purkaminen tulee käsiteltäväksi, on siitä mainittava yhdistyksen kokouskutsussa. Yhdistys voidaan purkaa, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Jäljelle jäävät varat, joista kaikki velat ja vastuut on vähennetty, on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaan toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

AJANKOHTAISTA

Blogi

Nuoren yrityksen menestyksen salaisuus

Nuoret yritykset jäävät usein vaille huomiota, vaikka juuri niiden keskuudessa tapahtuu suhteellisesti eniten lopettamisia. Työ- ja elinkeinoministeriön Yrittäjyyskatsaus 2012 -julkaisun mukaan Suomessa noin puolet perustetuista yrityksistä lopettaa toimintansa ennen kuudetta syntymäpäiväänsä. Uudempaa varmaa tietoa ei ole löydettävissä, mutta tuskin tilanne olisi dramaattisesti muuttunut, kun olosuhteet ovat mieluummin kiristyneet kuin helpottuneet.

Uutiset

Helsinki on vuoden yrityskummialue 2023

Helsinki on valittu vuoden 2023 yrityskummialueeksi. Valinnassa painotettiin yrittäjien antamaa asiakaspalautetta ja

Webinaarit

Suomen Yrityskummit järjestää kerran kuukaudessa keskiviikko-webinaarin pienyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Webinaarit ovat maksuttomia.

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA