Yhteistyösopimus

TAUSTA

Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita jotka auttavat suomalaisia yrittäjiä menestymään tarjoamalla osaamistaan ja kokemustaan vapaaehtoisesti ja veloituksetta yrittäjien ja heidän yritystensä kehittämiseen.

OSAPUOLET

1. Yrityskummi(t):_______________________________________________________ (yrityskummi)

2. Yrittäjä: _______________________________________________________ (yrittäjä)

MENTOROINTI

Tällä sopimuksella yrittäjä ja yrityskummi sopivat aloittavansa mentorointiyhteistyön jonka tavoitteena on löytää yrittäjän liiketoiminnan kehittämiseen uusia toimivia liiketoimintaratkaisuja.

SALASSAPITOVELVOITE

Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä yrittäjältä saamiaan tietoja oman tai muiden yritystoiminnan kehittämiseen.

VASTUUVAPAUS

Yrityskummi toimii yrittäjän vapaaehtoisena sparraajana, keskustelukumppanina ja asiantuntijana. Yrityksen liiketoimintaan liittyvät päätökset ja toimenpiteet tehdään aina yrittäjän toimesta ja hänen vastuullaan.

MENTOROINNISSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET

Mentoroinnissa noudatetaan Suomen Yrityskummit ry:n arvoja ja eettisiä sääntöjä (liite 1).

MAKSUTTOMUUS

Mentoroinnista ei veloiteta yrittäjältä maksua. Yrittäjä voi kuitenkin, erikseen sovittaessa, korvata yrityskummille tämän työstä aiheutuneet suoranaiset kustannukset kuten matka- tai majoituskulut.

MENTOROINNIN ALOITTAMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

Sopimus astuu voimaan allekirjoituspäivämäärästä. Sopimuksen voi kumpi tahansa osapuoli irtisanoa päättyväksi ilman irtisanomisaikaa. Samalla sopimukseen perustuva mentorointisuhde ja sen velvoitteet, pois lukien salassapitovelvoite, myös päättyvät.

ALLEKIRJOITUKSET

 

_________________________________

Paikka ja aika

 

_________________________________

Yrityskummi(t)

 

_____________________________________

Yrittäjä

 

LIITE 1 SUOMEN YRITYSKUMMIT RY:N ARVOT JA EETTISET SÄÄNNÖT

TAUSTA

Suomen Yrityskummit ry edistää suomalaisen yhteiskunnan työllisyyttä ja kansalaisten hyvinvointia auttamalla maamme yksin-, mikro- ja PK-yrittäjiä sekä kuntia löytämään yritystensä kehittämiseen uusia toimivia liiketoimintaratkaisuja.

TAVOITTEET

Yrityskummitoiminnan tavoitteena on ensisijaisesti mentoroitavien yritysten ja yrittäjien menestyminen ja yrityksen etu.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Yrityskummitoiminta on ehdottoman luottamuksellista. Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä yritykseltä saamiaan tietoja oman tai muiden yritystoiminnan kehittämiseen.

REHELLISYYS

Yrityskummi on luotettava, rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, jonka neuvot ja suositukset noudattavat Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa.

RIIPPUMATTOMUUS

Yrityskummin toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan mentoroitavan yrittäjän tai yrityksen etu. Hän ei voi samanaikaisesti toimia mentoroitavan yrityksen omistajana, konsulttina eikä sen alihankkijan tai liike-kumppanin palveluksessa eikä edistää omaa liiketoimintaansa asiakassuhteen kautta.

ASIANTUNTEMUS

Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita, jotka auttavat yrittäjää menestymään. Yrityskummilla on oman asiantuntemuksensa lisäksi mahdollisuus käyttää apunaan yrityskummiverkostoa ja sen myötä myös muiden kummien osaamista ja kontakteja. Yrityskummien osaamista ylläpidetään ohjelmallisesti ja uudet kummit rekrytoidaan ja perehdytetään noudattaen määriteltyä prosessia.

VAPAAEHTOISUUS JA MAKSUTTOMUUS

Yrityskummi tekee vapaaehtoistyötä ilman palkkiota. Mentoroitava yritys, aluetoimisto tai muu taho voi kuitenkin, niin erikseen sovittaessa, korvata yrityskummille tämän työstä aiheutuneet suoranaiset kustannukset kuten matka- tai majoituskulut. Mahdolliset muut korvaukset kuten esim. koulutuslaitosten yrityskummeille maksamat palkkiot, vapaaehtoiset kannatusmaksut ja yhdistyksen sisäisissä pelisäännöissä määritellyissä, hallituksen kanssa erikseen sovituissa tapauksissa jäsenmaksut osoitetaan yrityskummin alueyhteisölle käytettäväksi alueen yrityskummitoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

VASTUU

Yrityskummi toimii yrittäjän vapaaehtoisena sparraajana, keskustelukumppanina ja asiantuntijana. Yrityksen liiketoimintaan liittyvät päätökset ja toimenpiteet tehdään aina yrityksen/yrittäjän toimesta ja hänen vastuullaan. Tästä samoin kuin vaitiolovelvollisuudesta määrätään osapuolten allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa.

MUUT YRITYSKUMMIPALVELUT

Yrityskummit voivat olla käytettävissä myös ELY-keskusten, Uusyrityskeskusten, rahoituslaitosten, kuntien, seutukuntien tms. vastaavien tahojen tarvitsemana asiantuntijana ja neuvonantajana ja osallistua näiden tahojen yrittäjiä tukeviin projekteihin.

mobilenavi_icon